بحث هذه المدونة الإلكترونية

pertook

pertook

2011/01/11

نڤیسین ب قه‌له‌مىَ حبرى (1)


من دگه‌ل قه‌له‌مىَ خوه‌ بریار دا، ئیَدى ئه‌م بو هه‌وه‌ نه‌ نڤیسین! ئه‌م ب ئیَش و ئازاریَن خه‌لكى ڤه‌، ب كیَشه‌ییَن جڤاكى و ب كیَشمه‌كیَشیَن سیاسى ڤه‌ گه‌له‌ك وه‌ستیاین. دڤیَت سه‌حكه‌ینه‌ دنیایه‌ك دى، نڤیسینیَن مه‌ ده‌ربرینىَ ژ جیهانا مه‌ بتنىَ بكه‌ن. ئه‌م ژ ده‌نگىَ شرشرا ئاڤىَ و چپكیَن بارانىَ، خه‌ریب بوینه‌! من جیهانه‌كا دى دڤیَت تیَدا گه‌نجاتیا خوه‌ بزڤرینم، ده‌مى گه‌له‌ك تشت ژ مه‌ دزینه‌ و ئه‌م ره‌پ و رویت دناڤ جاده‌ییَن دوو سایدى و سیهـ میترى دا هیَلاینه‌، چاڤه‌ریَى ده‌مژمیَریَن كاره‌بیَى نه‌ و سرایىَ لبه‌ر فرنیَن سه‌مونان دگرین، ده‌ستىَ مه‌ یىَ ب به‌ریكا مه‌ ڤه‌ و دوو روژا، ئیَك كیلویا فیَقى دخوین و هه‌ر سه‌رى، ژ ئیَك لب زیَده‌تر نه‌گه‌هیتىَ.
 من تا خوه‌ دگه‌هانده‌ وىَ كولیلكا دناڤ وى كه‌ڤرىَ هشكاره‌ را، شوین بوى، ده‌ستیَن من هه‌مى دسه‌لخین و تا ئه‌رزنكىَ خوینه‌لو دبون. براستى جوانى و بیَهنا وىَ كولیلكىَ بو من رامانه‌ك مه‌زن بو، هیَشتا بیرىَ لوىَ كولیلكىَ دكه‌م. ئه‌ز داخبارىَ موزیكه‌ و سترانیَن كه‌ڤنم، براستى هیَژ ئه‌ز داخبارىَ وىَ موزیكا كلاسیكى مه‌ كو جارنا دگه‌ل ده‌نگىَ چیاییىَ محه‌مه‌د عارفىَ جزیرى، ده‌ردكه‌ت و من هزردكر، ئه‌و بتنىَ سترانبیَژىَ ترومبیَلا یه‌، ژبه‌ر هندىَ ژى تا نوكه‌ چه‌ند ئه‌ز ل ترومبیَله‌كىَ سیار دبم، ئه‌ز خه‌ریبییَن وى ده‌نگى دكه‌م. گه‌له‌ك تابلوییَن ژڤى ره‌نگى دگه‌ل من ماینه‌ و هه‌مى ییَن گه‌نجاتیا منن، هه‌كو من چاڤىَ خوه‌ ل كچكان دگیَرا و ژ قوتابخانا وىَ تا به‌ر ده‌روكىَ مالا وان، من پیَنگاڤیَن وىَ دهژمارتن، گه‌له‌ك جاران ژ شه‌رما دهلنگڤى و خو ژ هه‌ڤالان ڤه‌ده‌ر دكر، چه‌ند خو گیرو كربا، من خوه‌ ژىَ دویر تر دكر و من ویَره‌كیا به‌رسینگا وىَ نه‌ بو. بیَى هزرىَ ل ئیَك په‌یڤا عاشقانه‌ بكه‌م و دلىَ وىَ بخو راكیَشم. نزانم بىَ ئومیَدیه‌ ئه‌ز و قه‌له‌مىَ خوه‌ ل سه‌ر ریَكه‌فتین یان ژى  ره‌ڤینه‌ ژ دورهیَلى یان ژى چ ژڤان هه‌میان نینه‌ و پیَدڤى یه‌ قه‌له‌مىَ من دوباره‌ ژ حبرى بهیَته‌ داگرتن.
إرسال تعليق