عبدالرحمن بامه‌رنى

pertook

pertook

2011/01/11

سىَ نڤیسین ب قه‌له‌مىَ حبرى (3)


بو جارا چه‌ندىَ من كاغه‌ز كیَشانه‌ به‌ر قه‌له‌مىَ خوه‌یىَ حبرى و چه‌ندین ریَزك بو ده‌رسوكا شیَخاتیىَ  من راده‌ستى به‌رپه‌ریَن روژناما كرینه‌، ژ دریَژاهیا ناڤىَ من كو ژ نه‌هـ پیتان پیَكدهیَت، جارنا ئه‌ز ب شیَخ دهیَمه‌ گازیكرن، ناڤیَن زه‌مه‌نىَ مه‌ یىَ بچویكاتیىَ ژ ئه‌حمه‌د و محه‌مه‌دا ده‌ستپیَدكرن و نوكه‌ هه‌مى ییَن بوینه‌ وارین و وارڤین و ئه‌ڤرو ئه‌م خودان هه‌ریَمین و خودان فیدرالیه‌ت. خه‌لكى گوتنه‌ من شیَخ و هنده‌كان بكه‌نى ڤه‌ ده‌ستىَ من ماچ دكرن، براستى هه‌ر كه‌سىَ بڤیَت دى بیته‌ شیَخ، نه‌ كه‌س ب ده‌ستیَن مروڤى ڤه‌ ماچى دكه‌ت و نه‌ كه‌س پشتییَن دارا بو مروڤى دئینیت و كه‌س ب سه‌رىَ مروڤى ژى سویند ناخوت، براستى ژیان هوسایه‌ به‌رى نوكه‌ تشتىَ عه‌سل و نه‌عه‌سل تژى سه‌ر ره‌فاتكىَ دكانا بو، شیَخان قه‌در و قیمه‌تىَ خو هه‌بو و خودان تبه‌ركیَن خو بون، نوكه‌ ته‌قلیدىَ جهىَ هه‌مى تشته‌كى یا گرتى، قاچكىَ ده‌ڤىَ هه‌میا نه‌، ژ كه‌ره‌ما خودىَ ته‌قلیدخانىَ هه‌مى تشت یىَ ڤه‌گرتى، هه‌ر ژ وان ده‌ڤكیَن به‌رى چه‌ند روژان من بو تراشینا رهـیَن خو كرین، تا دگه‌هیه‌ ترومبیَلیَن شوفرلیَت (ئه‌ڤیو). ژ من حیَبه‌تى نه‌به‌ ئه‌گه‌ر بیَژمه‌ته‌ ئه‌ڤرو مروڤ ژى ته‌قلیدن، دقوتابخانىَ ڤه‌ و ل نه‌خوشخانىَ و دته‌كسیىَ دا و ئه‌ڤیَن ل سه‌ر كورسییَن لدوور خوه‌ دزڤرن، هه‌ما چنه‌! ڤیَجا هه‌كه‌ ته‌ بڤیَت ئه‌ز ب ماركیَتا فروتنا قه‌له‌میَن حبرى دكه‌ڤم، بتنىَ تشتىَ ماى نه‌ ته‌قلید و بهایىَ وى وه‌ك خو قه‌له‌میَن حبرى نه‌، ئه‌ڤیَن دبیَژنىَ (قه‌له‌میَن پندان).  
إرسال تعليق